Nhà của Đức Chúa Trời, nhà của Đa-vít – 16/05/2019

HTTL Hà Nội – Đa-vít muốn xây cất một ngôi đền thờ cho Đức Chúa Trời (c.1). Tuy nhiên, qua tiên tri Na-than, Đức Chúa Trời phán với Đa-vít rằng ông không phải là người làm điều đó (c.4). Thay vì thế, Đức Chúa Trời hứa một cách xác quyết việc dấy nhà Đa-vít lên (Vương quốc của Đa-vít) để nó sẽ tồn tại đời đời (c.9-14)