Đức Chúa Giê-xu, danh trên hết mọi danh – 01/06/2019

HTTL Hà Nội – Những người Hê-bơ-rơ coi các thiên sứ là các đại diện của luật pháp (xem Công Vụ Các Sứ Đồ 7:38, Ga-la-ti 3:19). Tuy nhiên, các thiên sứ chỉ là các đấng tiên tri của luật pháp cũ. Đức Chúa Giê-xu là tiên tri lời sau cùng của Đức Chúa Trời (c.2). Những sự bày tỏ lớn hơn được rao truyền qua một người cầu thay vĩ đại hơn (c.4).