Mên-chi-xê-đéc, thầy tế lễ thượng phẩm đời đời – 09/06/2019

HTTL Hà Nội – Phân đoạn ngày hôm nay giải thích về ‘thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc” (6:20). Mên-chi-xê-đéc, tình cờ xuất hiện trong  Sáng Thế Ký 14:18-20, là một  nhân vật bí ẩn được đề cập đến là  một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, và vị vua bình an và công bình, không có thông tin về dòng dõi hoặc gia phả (c.3).