19 câu danh ngôn tuyệt vời về Lễ Báp-têm

HTTL Hà Nội – Vậy, bởi báp-têm, chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thể nào thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy. (Rô-ma 6:3-4) Ngay cả Chúa Giê-xu cũng đã được báp-têm. Báp-têm không cứu…

Chúa có mệt mỏi khi lắng nghe con?

HTTL Hà Nội – “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ…

5 điều Đấng Chăn Nhân Lành làm

HTTL Hà Nội – “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn” (Giăng 10:10) 1/ Ngài tìm kiếm chiên lạc Chúa Giê-xu là Đấng Chăn Nhân Lành, Ngài luôn tìm kiếm những con chiên lạc và mang chúng quay…