20 câu Kinh Thánh nói về Phục sinh

 HTTL Hà Nội – “Đừng kinh hoảng! Các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài sống lại rồi, không còn ở đây nữa. Hãy xem nơi đã an táng Ngài” Dưới đây là 20 câu Kinh Thánh nói về sự sống lại của Đấng…