Đắc thắng tội lỗi

HTTL Hà Nội – Cơ Đốc Nhân cần nhận biết việc đắc thắng tội lỗi như một trong các mục đích sống của mình. Dù chúng ta sẽ không bao giờ giành được chiến thắng trọn vẹn hay hoàn hảo nhất (I Giăng 1:8) nhưng cần phải nhận biết rằng đắc thắng tội lỗi là một phần trong đời…