Đức Chúa Trời thành tín của chúng ta – 04/11/2019

HTTL Hà Nội – Vị thi sĩ thúc giục dân sự ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự nhân từ của Ngài. Những cụm từ “Đức Chúa Trời là vĩ đại nhất trong tất cả các thần” và “Chúa là Chúa các chúa” nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có một và duy nhất, Đấng duy nhất xứng đáng được thờ phượng (c.1-4).