CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA HỘI THÁNH TIN LÀNH HÀ NỘI

Hội Thánh Tin Lành Hà Nội (HTTL Hà Nội) coi trọng thông tin cá nhân của quí vị. Tuyên bố về Thông tin Cá nhân sau đây phù hợp với pháp luật.

 

Sử dụng Thông Tin Cá Nhân

HTTL Hà Nội yêu cầu thông tin cá nhân với mục đích sau:
1. Chăm sóc về mặt thuộc linh.
2. Dạy dỗ và đào tạo trong hành trình môn đệ hóa.
3. Kết nối quí vị với một nhóm nhỏ. Đây là một phần trong hành trình môn đệ hóa của quí vị.
4. Tổ chức các sự kiện để củng cố sự tăng trưởng thuộc linh.
5. Thông báo tới quí vị về bất cứ sự kiện nào liên quan tới hành trình môn đệ hóa, chương trình hoặc khóa huấn luyện.
6. Duy trì danh sách thành viên chính thức, nhóm nhỏ và tín hữu thường xuyên.

 

Yêu cầu Thông tin Cá nhân

HTTL Hà Nội có thể yêu cầu thông tin cá nhân của quí vị trong bất cứ trường hợp nào sau đây bằng sổ sách hoặc máy tính:
1. Quí vị hoàn thành một thẻ thân hữu mới.
2. Quí vị đề nghị được tham gia một nhóm nhỏ.
3. Quí vị đăng kí làm báp-têm hoặc làm thành viên chính thức của Hội Thánh.
4. Quí vị đăng kí tham gia các chương trình và hoạt động do HTTL Hà Nội tổ chức.
5. Quí vị tham dự các sự kiện do HTTL Hà Nội tổ chức.
6. Quí vị hứa dâng/dâng hiến/ủng hộ cho Hội Thánh.
7. Quí vị cung cấp thông tin cá nhân vì mục đích nghề nghiệp.
8. Và bất cứ hoạt động hoặc sự kiện nào khác nhằm phục vụ quí vị tốt hơn.

 

Lưu giữ Thông tin Cá nhân

Thông tin cá nhân của quí vị sẽ được Hội Thánh lưu giữ miễn là mục đích phù hợp với những tuyên bố trên hoặc để đáp ứng yêu cầu của pháp luật, điều luật hoặc thanh toán tài chính.

 

Bảo mật Thông tin Cá nhân

HTTL Hà Nội bảo vệ thông tin cá nhân của quí vị khỏi các truy cập không có thẩm quyền với mục đích sử dụng hay phát tán. HTTL Hà Nội bảo vệ thông tin cá nhân của quí vị tại các máy chủ trong điều kiện an toàn, có kiểm soát, được bảo vệ khỏi các truy cập không có thẩm quyền với mục đích sử dụng hay phát tán.

Dù có thể không đảm bảo hoàn toàn, chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của quí vị và thường xuyên đánh giá và củng cố phương pháp bảo mật.

 

Cập nhật Thông tin Cá nhân

Quí vị có quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân qua hệ thống được Hội Thánh quản lí. Quí vị có quyền yêu cầu Hội Thánh cập nhật thông tin cá nhân thay cho quí vị bằng tiến trình cập nhật cụ thể. Quí vị có thể xem thêm tại Phụ lục A.

 

Đảm bảo sự Chính xác Thông tin Cá nhân

Do coi trọng sự chính xác của thông tin cá nhân của quí vị, Hội Thánh sẽ thực thi mọi hành động có thể nhằm bảo đảm sự chính xác của nhưng thông tin đã được cung cấp. Tuy nhiên, quí vị cũng có trách nhiệm đảm bảo thông tin cá nhân của mình luôn cập nhật và chính xác.

Hàng năm chúng tôi sẽ có hoạt động nhằm khuyến khích quí vị kiểm tra những thông tin cụ thể để đảm bảo tính chính xác.

 

Yêu cầu Loại trừ Thông tin Cá nhân Khỏi Lưu trữ

Quí vị có thể thu hồi thông tin cá nhân bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản đến Ban Truyền Thông

Trong trường hợp quí vị mong muốn Hội Thánh dừng xử lí thông tin cá nhân, Hội Thánh sẽ dừng xử lí trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của quí vị.

Xin lưu ý rằng một khi đã thu hồi thông tin, HTTL Hà Nội sẽ không tiếp tục cung cấp quyền lợi như các tín hữu đã đăng ký.

 

Phát tán Thông tin Cá nhân

HTTL Hà Nội sẽ chỉ phát tán thông tin cá nhân của quí vị, không báo trước, cho những danh xưng bên ngoài HTTL Hà Nội nếu như chúng tôi tin chắc rằng hành động đó cần thiết cho việc:
a. Điều chỉnh cho phù hợp với luật mới hoặc tuân thủ bất cứ quy trình luật pháp nào có hiệu lực trên HTTL Hà Nội.
b. Bảo vệ và biện hộ cho quyền hoặc tài sản của HTTL Hà Nội.
c. Hành động trong trường hợp khẩn cấp nhằm bảo vệ sự an toàn của thành viên HTTL Hà Nội, hay số đông.

 

Thay đổi Chính sách Bảo mật Dữ liệu

Chúng tôi sẽ xem xét Chính sách Bảo mật Dữ liệu này thường xuyên và sẽ đăng trên trang web HoiThanhHanoi.com bất cứ thay đổi nào trong chính sách này cùng với ngày có hiệu lực. Nếu có thay đổi đáng kể nào đối với Chính sách Bảo mật Dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo tới quí vị qua email về những thay đổi và quí vị sẽ có quyền thu hồi thông tin cá nhân đã được lưu giữ.

 

Liên hệ

Hội Thánh Hà Nội
Địa chỉ: Số 2, Ngõ Trạm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84) 04.626.92885
Email: hoithanhhanoi@gmail.com

Phụ lục A
Để yêu cầu HTTL Hà Nội cập nhật thông tin cá nhân cho quí vị.
1. Xin hoàn thành mẫu đơn đã được Hội Thánh cung cấp.
2. Sau khi hoàn thành mẫu đơn, xin nộp cho nhân sự chuyên trách.
3. HTTL Hà Nội sau đó sẽ tiến hành cập nhật thông tin cá nhân của quí vị theo mẫu đơn trong 7 ngày kể từ khi nhận đơn.

Ngày cập nhật nội dung: 21/05/2018