Điểm Ngõ Trạm

5:00 – 6:30: Giờ hiệp nguyện Bình minh
6:45 – 8:30: Lễ Thờ phượng 1
8:30 – 9:30: Trường Chúa Nhật cho người trưởng thành
9:45 – 11:15: Lễ Thờ phượng 2

Điểm Mỹ Đình

9:00 – 11:00: Lễ Thờ phượng
16:15 – 17:00: Lớp học Giáo lý căn bản

Điểm Thanh Xuân

9:30 – 11:30: Lễ Thờ phượng
16:15 – 17:00: Lớp học Giáo lý căn bản

All Nations Fellowship

Sunday 2:00pm