5 điều Đấng Chăn Nhân Lành làm

HTTL Hà Nội – “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn” (Giăng 10:10) 1/ Ngài tìm kiếm chiên lạc Chúa Giê-xu là Đấng Chăn Nhân Lành, Ngài luôn tìm kiếm những con chiên lạc và mang chúng quay…

4 cách để sống giản đơn

HTTL Hà Nội – Chúng ta nên làm như sứ đồ Phao-lô đã làm và học cách sống thỏa lòng, như ông đã viết “tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ” (Phi-líp 4:11); hay như bà Tê-rê-sa đã nói: “Sống đơn giản để những người khác chỉ đơn giản là được sống” 1/ Nhiều hơn những…

15 câu danh ngôn mạnh mẽ về người Cha

HTTL Hà Nội – Chúa yêu thương mỗi một chúng ta là con cái của Ngài, và Ngài ban cho những người cha trên đất sự khôn ngoan và sự hướng dẫn để họ sống một đời sống tin kính đẹp ý Ngài. Mỗi người chúng ta đều có một người cha trên đất. Một số người cha vắng mặt hoặc không đóng vai…

3 lý do Chúa tạo nên bạn

HTTL Hà Nội – “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Giê-xu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10) Cuộc sống của chúng ta không phải ngẫu nhiên, mà là thiết kế tuyệt vời của…

Tội lỗi và sợ hãi theo sau sự chết

HTTL Hà Nội – Khi bản chất hay hư nát mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết mặc lấy bản chất không hay chết thì lúc ấy sẽ ứng nghiệm lời đã chép: “Sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng”. “Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mầy ở đâu?…

Bước đi theo Thánh Linh

HTTL Hà Nội – “Vậy tôi nói, hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt” (Ga-la-ti 5:16). Nếu chúng ta đặt để tâm trí mình theo Thánh Linh, hiểu lời Chúa, học hỏi từ những thất bại cũng như thành công của mình và nương náu trong bóng cánh Ngài, chúng ta sẽ tiến…