Hãy đáp ứng bằng đức tin với mạng lệnh của Đức Chúa Trời – 29/09/2019

HTTL Hà Nội – Sau bộ tộc Ép-ra-im, bộ tộc Ma-na-se ở phía tây sông Giô-đanh đã nhận được phần đất của mình. Phần đất của họ bao gồm cả sản nghiệp của các con gái của Xê-lô-phát (c.1-6). Bộ tộc Ma-na-se cũng không đuổi được dân Ca-na-an trong vùng của mình (c.12-13). Giô-suê 17:1-18:…