Hôm nay nên là ngày tôi kết hôn

HTTL Hà Nội – Hôn nhân là một món quà. Một món quà chứ không phải là một thứ có thể kiếm được, hay thương lượng được… Tôi đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình hồi tôi 10 tuổi (nghe có vẻ hơi điên phải không). Kế hoạch đó bao gồm những điều vô cùng…

Tấm lòng người đầy tớ

HTTL Hà Nội – “Cảm tạ Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con! Ngài luôn nhân từ và thành tín đối với chủ con!” (Sáng Thế Ký 24:27) Trong nhà hàng, người ta gọi bồi bàn là người phục vụ chứ không phải là đầy tớ. Khái niệm về mối quan hệ đầy…