8 câu Kinh Thánh nói về sự yếu đuối

HTTL Hà Nội – Tất cả chúng ta đều yếu đuối và luôn sống trong tội lỗi. Nhưng nhờ huyết báu của Chúa, chúng ta đã được cứu. Vậy đang khi chúng ta yếu đuối nhất, Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng ta – đúng thời điểm của Ngài và đúng thời gian cho chúng ta bời chúng ta đã…