Mục Đích của Người Tin Chúa

HTTL Hà Nội – Bạn tin nhận Chúa Giê-xu để được tha tội, được cứu, và bắt đầu cuộc đời theo Chúa, mục đích là sống theo mẫu mực của Chúa Giê-xu, và theo Chúa cho đến khi gặp mặt Ngài. Cuộc chạy đua  Đọc Hê-bơ-rơ 12:1-3 Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng…

Mục đích của đời bạn là gì?

HTTL Hà Nội – Mục đích của đời bạn là gì? Và khi bạn đạt đến mục đích, bạn có thật sự thỏa mãn hay không? Các câu hỏi này khó thật! Nhưng đó chính là sự đầy đủ nhất của cuộc đời phải không?  “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời…