Giải thích khái quát về sự khác biệt trong sự sáng tạo tại Sáng thế ký 1: 1-2: 3 và Sáng thế ký 2: 4-25.

BBT: Lưu ý tất cả các bài viết của các tác giả tại đây không nhất thiết là quan điểm của cả Hội Thánh. HTTL Hà Nội-Khi đọc sáng thế ký từ đoạn 1:1 đến đoạn 2:3 và Đoạn 2: 4-25, chúng ta thấy có những sự khác biệt đến nỗi nhiều người cho rằng…