10.000 Người Cha

HTTL Hà Nội – Thách thức của tôi dành cho những người đàn ông lớn tuổi hơn là bắt đầu “làm Cha” cho những người nam trẻ tuổi hơn. Mời gọi họ bước vào cuộc đời của quý vị, chỉ cho họ thấy ân điển của Đức Chúa Trời đã in dấu ấn trong cuộc…