Dạy Nhóm Của Quý Vị Thay Đổi

HTTL Hà Nội – Thánh Phao-lô đã tổng kết cách ngắn gọn những vai trò của người lãnh đạo Hội Thánh. Trong sách Ê-phê-sô 4:12 ông nói những người lãnh đạo Hội Thánh là để “trang bị cho các thánh đồ cho công tác phục vụ nhằm gây dựng thân thể của Đấng Christ”. Trang…

10.000 Người Cha

HTTL Hà Nội – Thách thức của tôi dành cho những người đàn ông lớn tuổi hơn là bắt đầu “làm Cha” cho những người nam trẻ tuổi hơn. Mời gọi họ bước vào cuộc đời của quý vị, chỉ cho họ thấy ân điển của Đức Chúa Trời đã in dấu ấn trong cuộc…